Příjmy soukromých bank - z čeho vlastně vznikají?

17.02.2023

Zajímalo vás, z čeho vlastně soukromé banky čerpají své příjmy, proč byly některé z nich v minulosti zapojeny do praní špinavých peněz a proč mohou zkrachovat? Nabízíme vám článek se všemi odpověďmi.

Příjmy soukromých bank
Příjmy soukromých bank

Soukromé banky získávají příjmy z řady zdrojů. Mezi tyto zdroje patří:

 • Úroky a poplatky od klientů: Soukromé banky poskytují úvěry a hypotéky, které zahrnují úrokové sazby. Kromě toho často účtují klientům poplatky za různé služby, jako jsou kreditní karty, vedení účtu nebo platební transakce. Tyto úroky a poplatky tvoří většinu příjmů soukromých bank.
 • Investiční činnosti: Soukromé banky mohou investovat své prostředky do různých aktiv, včetně akcií, dluhopisů a dalších finančních nástrojů. Zisky z těchto investic jsou rovněž součástí příjmů soukromých bank.
 • Rezervy: Některé soukromé banky mohou dostávat provize nebo poplatky za zprostředkování obchodů a transakcí mezi klienty.
 • Zahraniční operace: Soukromé banky mohou mít zahraniční pobočky nebo účty, které jim poskytují příležitost získat příjmy prostřednictvím zahraničních transakcí a investic.

Celkově je příjem soukromé banky složitý proces a závisí na mnoha faktorech, včetně ekonomického prostředí, politických a regulačních faktorů, konkurence a různých dalších proměnných.

Jak může banka zkrachovat

Banka může zkrachovat, pokud nemá dostatek prostředků na splácení svých závazků. Existuje několik způsobů, jak může banka získat nedostatečné prostředky na splácení svých závazků a následně zkrachovat. Mezi nejčastější příčiny úpadku banky patří např:

 • Špatné úvěry: Banky poskytují úvěry a půjčky klientům za předpokladu, že budou schopni tyto dluhy splácet. Pokud klienti své úvěry nesplácejí, může banka utrpět ztráty a nemusí mít dostatek prostředků na úhradu svých závazků.
 • Špatné řízení rizik: Pokud banka nedokáže adekvátně řídit rizika svých činností, může dojít ke kumulaci ztrát, které nebudou dostatečně kryty kapitálem, rezervami a zdroji likvidity.
 • Expozice vůči určitým aktivům: Pokud má banka příliš mnoho investic do určitých aktiv, jako jsou nemovitosti nebo určité druhy dluhopisů, může být vystavena vysokému riziku a velkým ztrátám, pokud hodnota těchto aktiv dramaticky poklesne.
 • Konkurence a změny na trhu: Banky jsou vystaveny konkurenci a změnám na trhu, které mohou vést ke ztrátě zákazníků, příjmů a tržní hodnoty.
 • Neschopnost splácet vlastní dluhy: Pokud banka není schopna splácet své vlastní závazky vůči věřitelům, může se dostat do platební neschopnosti a být nucena vyhlásit bankrot.

Pokud banka zkrachuje, má to vážné důsledky pro její zákazníky i zbytek ekonomiky. Ve většině zemí existují systémy ochrany vkladů, jejichž cílem je minimalizovat dopady úpadku banky na veřejnost. Tyto systémy se v jednotlivých zemích liší, ale obvykle poskytují určitou úroveň ochrany vkladů klientů a snaží se minimalizovat dopady úpadku banky na ekonomiku.

Proč byly některé banky v minulosti zapojeny do praní špinavých peněz

Některé banky se mohou podílet na praní špinavých peněz, protože jim to umožňuje snadno získat peníze a zvýšit své zisky. Praní špinavých peněz je proces, který spočívá v zakrývání zdroje peněz pocházejících z nelegální činnosti, aby vypadaly legálně. Mezi tyto nezákonné činnosti může patřit například obchod s drogami, zbraněmi, lidmi nebo korupce.

Některé banky mohou být náchylné k zapojení do praní špinavých peněz, protože mají slabé procesy kontroly rizik a monitorování transakcí. Mohou být také závislé na velkých vkladech od klientů, jejichž zdroj peněz může být neznámý.

V některých případech mohou banky vědomě podporovat praní špinavých peněz, aby přilákaly klienty, kteří by jinak hledali jiné, méně legální možnosti uložení svých peněz. Některé banky mohou být také součástí širšího síťového efektu, kdy se více subjektů snaží skrýt zdroj peněz a banka v tomto procesu hraje pouze jednu z mnoha rolí.

Jak vzniká soukromá banka

Soukromá banka je typ banky, která není ve vlastnictví státu, ale je vlastněna soukromými akcionáři nebo společností. Vznik soukromé banky může být poměrně složitý proces, který vyžaduje splnění řady právních a regulatorních požadavků.

Několik kroků, které mohou vést k založení soukromé banky:

 • Plánování: Založení soukromé banky vyžaduje pečlivé plánování, které zahrnuje vymezení jejích cílů a strategií. Mezi důležité faktory patří určení cílové skupiny klientů, produktů a služeb, které bude banka poskytovat, a plánování finančních zdrojů, které budou potřebné k vytvoření a udržení banky.
 • Získání licence: Soukromá banka musí pro svou činnost získat licenci. Každá země má své vlastní zákony a požadavky na udělování licencí pro bankovní činnosti. Požadavky mohou zahrnovat splnění kapitálových požadavků, povinnost zajistit bezpečnost vkladů klientů a splnění požadavků na řízení rizik.
 • Získávání finančních prostředků: Soukromá banka si musí zajistit dostatek finančních prostředků na zahájení své činnosti. Zdroje financování mohou zahrnovat vklady od akcionářů, úvěry od investorů nebo úvěry od jiných bank.
 • Personální zajištění: Soukromá banka musí zajistit, aby měla dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří budou poskytovat služby jejím klientům. To zahrnuje nábor a výběr zaměstnanců, kteří mají potřebné zkušenosti a kvalifikaci.
 • Budování infrastruktury: Soukromá banka musí vybudovat vlastní infrastrukturu pro správu a monitorování finančních transakcí. To zahrnuje zřízení bankovních systémů a služeb, jako je internetové bankovnictví a mobilní aplikace.
 • Získávání zákazníků: Soukromá banka musí získat zákazníky, kteří jí budou důvěřovat a využívat její produkty a služby. To zahrnuje marketingové aktivity, jako jsou reklamní kampaně, soutěže a různé propagační akce, které bance umožní etablovat se na trhu a zaujmout pozici mezi konkurencí.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového


Obchodování CFD (Contract for Difference) je forma finančního obchodování, která umožňuje spekulovat na cenové rozdíly finančních nástrojů, jako jsou akcie, komodity, indexy nebo měnové páry, aniž byste tato aktiva fyzicky vlastnili.

Devizový trh (známý také jako forexový trh, nebo měnový trh) je globální decentralizovaný trh, na kterém se obchoduje s měnami. Tento trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě s denním objemem obchodů přesahujícím 6 bilionů amerických dolarů. Na devizovém trhu se nakupují a prodávají měny za účelem spekulace, zajištění nebo...

Variabilní a fixní úrokové sazby jsou dva typy úrokových sazeb používaných u úvěrů a půjček. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým jsou tyto úrokové sazby stanoveny a jak se mohou v průběhu trvání půjčky nebo úvěru měnit.

Refinancování je proces, při kterém osoba nebo společnost získá nový úvěr na splacení stávajícího dluhu, často za lepších podmínek než původní úvěr. Cílem refinancování je získat výhodnější podmínky, například nižší úrokové sazby, kratší nebo delší dobu splácení, změnu typu úvěru nebo zlepšení finanční situace.