Jak banka schvaluje úvěr - Všeobecný postup bank

07.04.2023

Banky schvalují úvěry na základě řady faktorů, které zohledňují úvěruschopnost žadatele, jeho schopnost splácet úvěr a rizika spojená s úvěrem. Proces schvalování úvěru zahrnuje několik kroků.

Banky a úvěry
Banky a úvěry

Podání žádosti

Žadatel musí nejprve podat žádost o úvěr s potřebnými informacemi o sobě a účelu úvěru. Zde jsou hlavní součásti, které žádost o půjčku často obsahuje:

 • Osobní údaje: jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresa trvalého bydliště a kontaktní údaje.
 • Příjem a zaměstnání: Informace o zaměstnání žadatele, jako je název společnosti, pozice, datum nástupu a měsíční příjem.
 • Finanční informace: Informace o majetku a závazcích žadatele, včetně úspor, investic, dluhů a měsíčních výdajů.
 • Účel půjčky: Přesný účel, na který žadatel potřebuje půjčku, například na koupi domu, automobilu nebo jiné osobní či obchodní potřeby.
 • Požadovaná výše půjčky a doba splácení: Částka, kterou žadatel požaduje, a požadovaná doba splácení půjčky.
 • Zajištění: Pokud půjčka vyžaduje zajištění, musí žadatel poskytnout informace o majetku, který má být použit jako zástava, například o nemovitosti.

V závislosti na bance a typu úvěru může být nutné předložit další dokumenty nebo informace. Mohou to být daňová přiznání, výpisy z bankovního účtu, potvrzení o příjmech zaměstnanců, podnikatelský plán v případě podnikatelských úvěrů nebo doklad o vlastnictví nemovitosti v případě zajištěných úvěrů.

Po obdržení žádosti o úvěr banka provede schvalovací proces, který zahrnuje hodnocení žadatele, přezkoumání údajů a posouzení rizik, jak jsem zmínil v předchozí odpovědi.

Posouzení žádosti

Banka vyhodnotí žádost o úvěr na základě řady kritérií, aby zjistila, zda žadatel splňuje požadavky pro poskytnutí úvěru. Zde jsou uvedeny některé z hlavních faktorů, které bude banka zvažovat:

 • Zaměstnání a příjem: Banka posoudí žadatelovu pracovní situaci a příjem. Stabilní příjem a dlouhodobé zaměstnání naznačují, že žadatel má pravidelný příjem, který mu umožní splácet úvěr.
 • Finanční situace: Banka posoudí celkovou finanční situaci žadatele, včetně majetku, závazků, úspor a měsíčních výdajů. To bance pomůže určit, zda má žadatel dostatečné finanční možnosti ke splácení úvěru.
 • Historie splácení úvěru: Banka prověří historii splácení úvěru žadatele, aby zjistila, zda má žadatel dobrou úvěrovou historii. Pokud žadatel splácel předchozí úvěry včas a nemá žádné nesplacené dluhy, může ho banka považovat za spolehlivého žadatele.
 • Poměr dluhů: Banka může také vypočítat poměr dluhů žadatele (tj. poměr mezi celkovými dluhy a celkovými příjmy), aby posoudila schopnost žadatele splácet úvěr. Nižší poměr dluhopisů znamená, že žadatel má větší schopnost splácet úvěr.
 • Zajištění: Pokud je úvěr zajištěn, banka posoudí hodnotu a kvalitu zajištění, které žadatel poskytl jako zástavu. Pokud žadatel není schopen úvěr splácet, může banka zástavu prodat, aby dluh uspokojila.

Banka může úvěr schválit nebo zamítnout na základě následujících faktorů. V případě schválení banka stanoví podmínky úvěru, jako je úroková sazba, doba splácení a měsíční splátky. V případě zamítnutí může banka žadateli sdělit důvody zamítnutí, aby se mohl polepšit a zvýšit šance na schválení úvěru v budoucnu. V některých případech může banka doporučit alternativní řešení nebo nabídnout jiný typ úvěru, který je pro situaci žadatele vhodnější.

Každá banka má svá vlastní kritéria a postupy pro schválení úvěru. Proto se podmínky a požadavky mohou u různých finančních institucí lišit. Proto je dobré porovnat různé nabídky a podmínky půjček a najít nejvhodnější půjčku pro vaši situaci.

Kontrola údajů

V rámci procesu schvalování půjčky může banka ověřit informace poskytnuté žadatelem, aby zajistila správnost a důvěryhodnost údajů. To může zahrnovat následující kroky:

 • Ověření zaměstnání: Banka může kontaktovat zaměstnavatele žadatele, aby ověřila informace o zaměstnání, jako je datum nástupu, pozice a příjem. V některých případech může banka požádat žadatele o předložení potvrzení o příjmu ze zaměstnání.
 • Kontrola daňových přiznání: Banka může žadatele pokud je OSVČ požádat o předložení daňových přiznání za poslední roky, aby si udělala lepší obrázek o jeho finanční situaci. Daňová přiznání mohou potvrdit příjmy, které žadatel uvedl ve své žádosti.
 • Kontrola finančních dokumentů: Banka může žadatele požádat o předložení výpisů z bankovních účtů, kreditních karet nebo jiných úvěrových smluv. Tyto dokumenty poskytují informace o finančních závazcích žadatele i o historii splácení úvěrů a měsíčních výdajích.
 • Ověření majetku: Pokud žadatel poskytne zajištění úvěru, může banka ověřit hodnotu a vlastnictví zajištění. To může zahrnovat kontrolu pozemkových knih, odhad hodnoty nemovitosti nebo vozidla a ověření, zda žadatel nemá v souvislosti se zástavou nezaplacené daně nebo poplatky.

Tato ověření pomáhají bance získat lepší představu o finanční situaci žadatele a jeho schopnosti splácet úvěr. Pokud banka zjistí, že poskytnuté informace jsou nesprávné nebo neúplné, může to mít vliv na schválení úvěru nebo na podmínky, za kterých je úvěr poskytnut. Proto je důležité, aby žadatel při žádosti o úvěr poskytl co nejpřesnější a nejúplnější informace.

Posouzení rizik

Posouzení rizik je důležitým krokem v procesu schvalování úvěru. Banka chce minimalizovat riziko, že žadatel nebude schopen úvěr splácet. Při posuzování rizika banka zvažuje řadu faktorů, aby určila, jaké riziko žadatel představuje. Mezi tyto faktory mohou patřit např:

 • Schopnost splácet úvěr: Banka zkoumá příjmy a finanční závazky žadatele, aby zjistila, zda má žadatel dostatečnou schopnost úvěr splácet. Pokud má žadatel stálý příjem a nízké finanční závazky, představuje pro banku nižší riziko.
 • Celková finanční situace: Banka posoudí celkovou finanční situaci žadatele, včetně majetku, úspor a měsíčních výdajů. Dobrá finanční situace může snížit riziko pro banku.
 • Poměr závazků: Banka vypočítá poměr závazků žadatele, což je poměr mezi celkovým dluhem a celkovým příjmem. Nižší poměr dluhopisů znamená, že žadatel má větší schopnost splácet úvěr a představuje pro banku menší riziko.

Banka může tyto a další faktory využít při stanovení úrokových sazeb a podmínek úvěru. Žadatelům s nižším rizikem jsou často nabízeny lepší úrokové sazby a pružnější podmínky, zatímco žadatelům s vyšším rizikem jsou často nabízeny vyšší úrokové sazby.

Stanovení podmínek úvěru

Po schválení žádosti o úvěr banka stanoví podmínky úvěru, které jsou specifické pro konkrétní úvěr a žadatele. Mezi tyto podmínky patří např:

 • Úroková sazba: Úroková sazba představuje náklady na půjčení peněz a je vyjádřena v procentech z výše úvěru. Pevná úroková sazba zůstává po celou dobu trvání úvěru neměnná, zatímco variabilní úroková sazba se může měnit v závislosti na podmínkách na trhu.
 • Doba splácení: Doba splácení je časový rámec, během kterého musí být úvěr splacen. Doba splácení se může lišit v závislosti na typu úvěru a konkrétních potřebách žadatele. Obvykle se doba splácení pohybuje od několika měsíců do několika let.
 • Měsíční splátka: Měsíční splátka je částka, kterou musí žadatel pravidelně platit bance na splácení úvěru. Měsíční splátka obvykle zahrnuje část původní výše úvěru (tj. akontaci) a část úroku. Výše měsíční splátky závisí na výši úvěru, úrokové sazbě a době splácení.
 • Poplatky a sankce: Banka může účtovat různé poplatky a sankce spojené s úvěrem, například poplatky za zpracování žádosti, poplatky za předčasné splacení nebo poplatky za pozdní splacení. Tyto poplatky a sankce by měly být jasně uvedeny ve smlouvě o úvěru.
 • Zajištění: Pokud je úvěr zajištěn, musí úvěrové podmínky obsahovat informace o zajištění, které žadatel poskytl jako zástavu. Pokud žadatel úvěr nesplácí, má banka právo prodat zástavu, aby dluh uspokojila.

Před přijetím podmínek úvěru je důležité, aby si žadatel pečlivě prostudoval smlouvu o úvěru a porozuměl všem ustanovením a poplatkům. Pokud má žadatel jakékoli otázky nebo pochybnosti o podmínkách úvěru, měl by se poradit s bankovním poradcem nebo nezávislým finančním poradcem. Je také dobré porovnat různé nabídky a podmínky půjček od několika finančních institucí, aby žadatel našel tu nejlepší možnou variantu pro svou situaci.

Pokud žadatel souhlasí s podmínkami úvěru a podepíše úvěrovou smlouvu, banka mu úvěr vyplatí a žadatel začne měsíčně splácet. Je důležité, aby žadatel dodržoval termíny splátek a platil své závazky včas, aby se vyhnul případným poplatkům z prodlení a zhoršení svého kreditního skóre.

Klíčová je také dobrá komunikace s bankou, pokud se vyskytnou problémy se splácením úvěru. V případě finančních potíží nebo neočekávaných výdajů by měl žadatel kontaktovat svou banku a informovat ji o situaci. Banka může být ochotna poskytnout dočasnou úlevu nebo změnit podmínky úvěru, aby žadateli pomohla zvládnout jeho finanční situaci.

Podpis smlouvy a vyplacení úvěru

Písemná smlouva o půjčce je důležitým krokem v procesu vyplácení půjčky. Tato smlouva slouží jako právní dokument, který stanoví podmínky a povinnosti obou stran - banky i žadatele. Smlouva by měla obsahovat důležité informace, jako např:

 • Výše úvěru: Celková částka, která byla žadateli poskytnuta.
 • Úroková sazba: Úroková sazba: Pevná nebo pohyblivá úroková sazba, která se bude na úvěr vztahovat.
 • Doba splácení: Doba, po kterou musí být půjčka splácena.
 • Měsíční splátka: Výše měsíční splátky, kterou musí žadatel pravidelně platit bance.
 • Poplatky a sankce: Veškeré poplatky nebo sankce spojené s úvěrem, včetně poplatků za zpracování žádosti, předčasné splacení úvěru nebo opožděné splátky.
 • Zajištění: Informace o zajištění, pokud je úvěr zajištěn.

Po podpisu smlouvy o půjčce banka převede peníze na účet žadatele nebo přímo na účel, na který byly peníze půjčeny. Může jít o převod peněz na účet žadatele za účelem financování jeho osobních potřeb nebo přímo na účet prodávajícího v případě nákupu nemovitosti, vozidla nebo jiné nemovitosti.

Je důležité, aby si žadatel před podpisem smlouvy o půjčce pečlivě přečetl všechny její podmínky a porozuměl jim. Pokud má žadatel jakékoli dotazy nebo obavy, měl by se poradit s bankovním poradcem nebo pracovníkem banky.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?

V dnešní době se stává nebankovní půjčka čím dál tím atraktivnějším způsobem financování pro mnoho lidí. Nejedná se o tradiční formu financování, kterou by nám poskytla banka, ale o formu půjčky, kterou poskytují nebankovní instituce. Tyto instituce mohou být různé - od společností specializujících se na mikropůjčky až po společnosti poskytující...