Jaká máme práva, když si bereme spotřebitelský úvěr od banky?

26.12.2022

Často se v životě potýkáme s nedostatkem finančních prostředků na pokrytí běžných potřeb nebo na investici do nového auta, bytu či prostě na rekonstrukci starého domu. Pak je jednou z našich možností podepsat smlouvu o úvěru s bankou.

Spotřebitelský úvěr
Spotřebitelský úvěr

Každá banka si určuje vlastní úvěrovou politiku a podmínky těchto smluv. Existují však základní požadavky, které musíme splnit my i banka, samozřejmě v závislosti na typu úvěru, o který žádáme.

Když si jako fyzická osoba bereme spotřebitelský úvěr, musíme věnovat pozornost třem hlavním bodům:

  1. Požadavky na předsmluvní informace a způsob výpočtu roční procentní sazby nákladů v úvěrové smlouvě.
  2. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy o úvěru a právo na předčasné splacení.
  3. Právo na přístup k postupům řešení sporů v souvislosti s úvěrovou smlouvou.

Bod 1 se týká takzvaného "práva na informace", které máme a které je nám banka povinna poskytnout:

1. Předtím, než jsme vázáni nabídkou nebo smlouvou o úvěru, nám věřitel nebo zprostředkovatel úvěru neprodleně poskytne podmínky a informace nezbytné k porovnání různých nabídek a k informovanému rozhodnutí o uzavření smlouvy o úvěru.

2. Informace se poskytují ve formě standardního evropského formuláře pro informace o úvěru v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru. Musí nám být poskytnuta bezplatně, na papíře nebo jiném trvalém nosiči, jasným a srozumitelným způsobem, přičemž všechny prvky informací musí být uvedeny jednotnou velikostí písma.

3. Věřitel nám na naši žádost předem a bezplatně poskytne kopii návrhu smlouvy o úvěru.

4. Musíme si vždy přečíst vše, co je ve smlouvě uvedeno, protože bez ohledu na to, jak jsou pro nás tyto podmínky zatěžující, pokud nejsou v rozporu se zákonem, jsme povinni je dodržovat.

5. Musíme si je sami vyhledat nebo o ně požádat. Jejich minimální obsah upravený zákonem musí obsahovat tyto informace:

  • kdy může banka změnit úrokovou sazbu;
  • celkové náklady na úvěr (související s jeho obsluhou);
  • podmínky předčasného ukončení úvěru (sankční úroky).

6. Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkové současné nebo budoucí náklady úvěru pro spotřebitele (úroky, jiné přímé nebo nepřímé náklady, provize, poplatky jakéhokoli druhu, včetně těch, které se platí zprostředkovatelům za uzavření smlouvy), vyjádřené jako roční procento z celkové výše poskytnutého úvěru.

7. Věřitel na svých internetových stránkách zveřejní aktuální výši referenčních úrokových sazeb, které používá, a metodiku, kterou používá pro stanovení referenční úrokové sazby.

8. Věřitel nesmí jednostranně měnit metodiku po uzavření smlouvy.

9. Každá banka si stanovuje vlastní úrokovou sazbu pro jednotlivé úvěrové produkty na základě vlastních obchodních zásad a potřeb. V případě prodlení s úhradou splátek jsme povinni zaplatit také úrok z prodlení, který však nesmí překročit zákonnou úrokovou sazbu stanovenou ČNB.

Bod 2 se týká splácení naší půjčky:

1. Máme právo odstoupit od smlouvy o úvěru do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o úvěru bez náhrady a bez udání důvodu.

Pokud jsme však vyčerpali 50 000 Kč a rozhodneme se odstoupit od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě, náleží nám úrok (sjednaný ve smlouvě) za období od data čerpání do splacení jistiny - například od 27. 12. 2022 (čerpání) do 30. 12. 2022 (splacení jistiny), a to včetně těchto tří dnů.

2. Naše právo odstoupit od uzavřené smlouvy o úvěru se považuje za uplatněné, pokud zašleme věřiteli oznámení před uplynutím 14-ti denní lhůty.

3. Pokud jsme využili svého práva odstoupit od úvěrové smlouvy, musíme věřiteli splatit jistinu a zaplatit úroky, které narostly za období od data čerpání úvěru do data splacení jistiny. Splátka musí být provedena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení zaslaného věřiteli, který uplatnil právo na odstoupení od smlouvy. Úrok se vypočítá na základě úrokové sazby sjednané ve smlouvě.

4. Máme právo kdykoli splatit všechny nebo část našich závazků vyplývajících z úvěrové smlouvy. V případě předčasného splacení se neplatí žádné sankční poplatky, ale banka má nárok na náklady spojené se samotným splacením - technické zpracování a proces.

Banka nemůže odmítnout předčasné splacení úvěru, ale má nárok na odškodnění, pokud:

  • ke splacení dojde v období, kdy úroková sazba podle smlouvy o úvěru není pevná; v případě pevné úrokové sazby má banka nárok na odškodnění, jehož maximální výše je úrok splatný podle smlouvy od okamžiku předčasného ukončení do konce sjednaného období;
  • splátka byla provedena na základě platby z pojistné smlouvy, jejímž účelem bylo zaručit splacení úvěru, nebo
  • úvěrová smlouva má formu kontokorentního úvěru.

5. Předčasné zesplatnění: Banka může prohlásit úvěr za zesplatněný, pokud není včas splacena byť jen jedna splátka. Důsledkem toho je, že v té době okamžitě dlužíme jistinu, naběhlé sankční úroky z prodlení, soudní poplatky a náklady. Sankční úroky se začínají počítat od následujícího dne, kdy máme zaplatit splátku úvěru, a pokračují až do zaplacení dlužné splátky.

Bod 3 se týká různých forem nápravy, které máme k dispozici, pokud se domníváme, že naše práva byla tak či onak porušena:

Věřitel musí mít ve smlouvách o úvěru ustanovení o stížnostech a námitkách. O svém rozhodnutí mě musí písemně informovat do 30 dnů od obdržení stížnosti.

1. Pokud nám věřitel neodpoví nebo pokud nejsme s jeho odpovědí spokojeni, můžeme se obrátit se stížností na bankovního ombudsmana nebo na orgán bankovního dohledu, kterým je u nás Česká národní banka (ČNB). Musí rozhodnout do jednoho měsíce od obdržení naší stížnosti.

2. Případně můžeme podat žalobu na věřitele a máme také nárok na náhradu škody, která nám vznikla v důsledku zaplacených nákladů.

Nesmíme zapomenout přiložit všechny dokumenty k stížnosti věřiteli (je dobré prokázat odeslání pohlednicí nebo jiným dokladem o doručení) a také odpověď na stížnost.

Jakákoli dohoda nebo smlouva uzavřená mezi námi a bankou, která omezuje nebo vylučuje výše uvedená práva, je neplatná.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového


Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?