Přehled úvěrových registrů

03.10.2018

Při žádosti o úvěr je naše platební morálka prověřena prostřednictvím bankovních a nebankovních registrů fungujících v České republice. Dnes vám přinášíme přehled, které to jsou a jaké informace se v nich o nás společnosti dozvědí. 


BRKI - Bankovní registr klientských informací

BRKI - Bankovní registr
BRKI - Bankovní registr

Bankovní registr klientských informací vede záznamy o úvěrech, mezi bankami a klienty. Záznamy obsahují výši poskytnutého úvěru, dobu splatnosti, informace o věřiteli, ale samozřejmě i vaši platební morálku. Jedno až dvoudenní zpoždění úhrady vaší splátky se v registru zpravidla neobjeví, pokud však svůj úvěr hradíte s několikadenním zpožděním bude o tomto zanesen záznam. Banky registr aktualizují pravidelně každý měsíc a v případě, že splácíte své závazky řádně a včas, budujete si svou pozitivní úvěrovou historii a banky budou více nakloněné vám půjčit, jelikož se pro ně stanete solventním klientem. Registr bankám přináší nejen přehled o vaší současné úvěrové situaci, ale informace v něm obsažené zůstávají 4 roky po řádném splacení vašeho závazku. V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a Zákonem o bankách není váš souhlas s nahlédnutím do tohoto registru potřeba. BRKI v České republice funguje již od roku 2002 a je spravován společností CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s.

CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a. s. 
Budova QUBIX
Štětkova 1638/18 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 261 99 696 DIČ: CZ 261 99 696
Mail: klient@cbcb.cz
Tel: +420 277 778 600
Společnost je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, spisová značka B 6735


NRKI - Nebankovní registr klientských informací 

NRKI - Nebankovní registr
NRKI - Nebankovní registr

Nebankovní registr klientských informací funguje na podobném principu jako registr bankovní. Dohledáte v něm informace od veškerých nebankovních subjektů, ať se jedná o klasické spotřebitelské úvěry nebo leasingové společnosti. Slouží k ověření úvěruschopnosti a potencionální věřitel z něj vyčte nejen vaše veškeré závazky, ale i vaši platební morálku. V případě, že své závazky hradíte řádně a včas, přinese vám takováto zpráva z registru plusové body. K nahlédnutí do tohoto registru je potřeba váš výslovný souhlas, nutno ale podotknout, že bez udělení souhlasu se vám ve většině českých finančních institucí k úvěru uzavřou dveře. Každý poskytovatel úvěrů má za cíl nejen snižovat potencionální riziko pro vlastní firmu, ale také vás ochránit od sluhové spirály. V registru jsou obsaženy informace o věřiteli, půjčené sumě, době splatnosti, platební morálce, ale i o odmítnutých úvěrech, na které byla z vaší strana učiněna poptávka. Odmítnuté požadavky na poskytnutí úvěru se v registru uchovávají po dobu šesti měsíců. Nebankovní registr spravuje Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Kontaktní adresa registru je stejná jako při bankovním registru BRKI


Registry sdružení SOLUS

SOLUS
SOLUS

Sdružení SOLUS zastřešuje více registrů. Pro nás však budou důležité dva. Tím prvním z nich je registr fyzických osob - spotřebitelů: Registr FO a tím druhým je registr právnických osob a fyzických osob - podnikatelů: Registr IČ. Kromě bank a nebankovních institucí obsahuje i záznamy od telekomunikačních společností a některých dodavatelů energií. Jedná se o registry negativní, pokud tedy u nás nedochází k opožděním platbám, případně dluhům za poskytnuté služby nebo úvěry, nebudeme v tomto registru figurovat. Záznam v registru o nás bude zveřejněn za jasně daných podmínek a to v případě, že na začátku smluvního vztahu nesplníme dvě povinné splátky nebo úhrady, během trvání smluvního vztahu se musí jednat o tři po sobě jdoucí platby, jejichž výše je vyšší než 500 Kč a současně naše prodleva trvá déle než 30 dnů, na konci smluvního vztahu stačí k zapsání pouze jediná opožděná úhrada nebo splátka. Aktualizace probíhá na měsíční bázi a to vždy nejpozději do desátého dne v měsíci. Veškeré záznamy od telekomunikačních společností jsou uchovávány po dobu jednoho roku, po dobu tří let se pak uchovávají záznamy od bankovních a nebankovních institucí. 

SOLUS, zájmové sdružení právnických osob
Antala Staška 510/38 Praha - Krč 140 00
IČO: 69346925
Mail: info@solus.cz Tel: 840 140 120


CRÚ - Centrální registr úvěrů

V centrálním registru úvěru se sdružují všechny banky a pobočky zahraničních bank, jež na českém trhu působí. V tomto registru nalezneme informace pouze o úvěrech podnikatelů a právnických osob. Funguje na podobném principu jako klasický bankovní registr klientských informací, jen tento konkrétní podává přehled o finančním zatížení a platební morálce podnikatelů. Tento registr tedy nemusí být kontrolován při žádosti běžné fyzické osoby o spotřebitelský úvěr, avšak může hrát zásadní roli při potřebném podnikatelském úvěru. Informace se v něm aktualizují klasicky na měsíční bázi. Tento registr je spravován a veden Českou národní bankou.

ŽÁDOST O VÝPIS SI MŮŽETE PODAT ZDE

Česká národní banka
Centrální registr úvěrů
Na Příkopě 28 115 03 Praha 1
IČO 48136450
tel.: 224 411 111 fax: 224 412 404
Mail : cru.svyp@cnb.cz


CEE - Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí je spravována a vedena Českou exekutorskou komorou. Umožňuje získat informace o tom, zda je proti konkrétní osobě vedeno nějaké exekuční řízení. Najdeme zde informaci, který exekutor exekuci vede, o jakou částku se jedná, kdo je původní věřitel a zda byla pravomocně odložena nebo zastavena. Soudní exekutoři do evidence zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce. V případě, že exekuce bude řádně vymožena a splaceno, dochází k výmazu ihned poté, co je o této skutečnosti exekutor informován, nejdéle je lhůta stanovena na 15 dnů. Prohlédnutí tohoto rejstříku je zpoplatněno, má ovšem širší spektrum uživatelů a to nejen při poskytování spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, ale častokrát jej používají i majitelé nemovitosti a jako hlavní důvod udávají možnost prověřit si svého budoucího nájemníka.

Centrální evidence exekucí
Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4
(budova Cimex, 1. patro)
Tel: 241 416 4184
Mail: helpdesk@ceecr.cz


REPI - Registr platebních informací

REPI - Registr platebních informací
REPI - Registr platebních informací

Registr platebních informací sdružuje nejen poskytovatele spotřebitelských úvěrů, ale mohou zde být členem veškeré společnosti, které poskytují služby na splátky, odložené platby, případně na fakturu s odloženou splatností atd. Najdeme v něm nejen negativní informace, ale v případě, že své povinné platby, ať již za úvěry, telekomunikační služby, energie a faktury hradíte včas, bude pro vás tento rejstřík bonusovým bodem při prověření vaší bonity a platební morálky. Společnosti mají dlouhodobě za cíl snižovat rizika a proto častokrát pozitivnímu skóre v rejstříku je jedno z klíčových při rozhodování, zda vám vybraná společnost úvěr poskytne. Každý uživatel registru musí dodržovat platné zákony České republiky, měl by vás tedy informovat, že vaše údaje budou do registru zaslány. 

CRIF - Registr platebních informací s. r. o.
Budova QUBIX
Štětkova 1638/18; 140 00 Praha 4
IČO: 26212242 | DIČ: CZ26212242
Tel: 844 111 777 Mail: info@repi.cz
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku | vedeném Městským soudem v Praze | oddíl B | vložka 6853


Insolvenční rejstřík

Do insolvenčního rejstříku je zapsán každý dlužník, který podá návrh na zahájení insolvenčního řízení. Takový návrh za dlužníka může podat i třetí osoba, nikoliv však věřitel Každý dlužník zde má vedený spis, ve kterém se dají dohledat chronologicky veškeré informace a písemnosti, které se k danému oddlužení vztahují. Rovněž veškerá podání dlužníka, včetně vymáhaných částek, příjmů dlužníka a rodinných poměrech. Dále pak veškeré ostatní informace, které mají zákonnou povinnost být zveřejněny. Nezveřejňují se zde pouze listiny, které mají zůstat v utajení, o těchto je zde pouze zmíněn záznam, že existují. Dočasně se také nezveřejňují informace, které by mohly zmařit insolvenční řízení. Zápis v insolvenčním rejstříku má pro naši osobu neblahý vliv. Nejen, že veškeré záznamy zůstávají kompletně dohledatelné po dobu pěti let od skončení insolvenčního řízení, ale naše jméno v tomto rejstříku bude figurovat i nadále, po této lhůtě ovšem nedochází k úplnému výmazu, pouze k jeho znepřístupnění.

K výpisu z tohoto rejstříku lze použít nejen oficiální web www.isir.justice.cz, rovněž můžeme o výpis požádat prostřednictvím Czech point.

Rejstřík spadá pod Ministerstvo spravedlnost ČR.