Jak používat klouzavé průměry při obchodování na finančních trzích

09.04.2023

Obchodování s klouzavými průměry (Moving Averages) je oblíbená technika technické analýzy grafů, která se používá k identifikaci trendů a potenciálních míst vstupu nebo výstupu z trhu. Klouzavé průměry jsou vyjádřeny ve formě čáry, která se na grafu pohybuje spolu s cenou a pomáhá vyhlazovat cenové výkyvy, čímž poskytuje lepší přehled o celkovém trendu.

Klouzavé průměry
Klouzavé průměry

Výběr typu klouzavého průměru

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je nejjednodušší typ klouzavého průměru, který spočívá v sečtení cen za určité období a následném vydělení tohoto součtu počtem dní v tomto období. SMA poskytuje základní informace o trendu a je citlivý na změny cen. Jeho hlavní nevýhodou je zpoždění reakce na změny cen, což může vést k falešným signálům.

Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je pokročilejší typ klouzavého průměru, který dává větší váhu posledním cenám. EMA tak reaguje na změny cen rychleji než SMA, což může zlepšit jeho schopnost identifikovat krátkodobé změny trendu. EMA je vhodnější pro obchodníky, kteří se zaměřují na krátkodobé obchodní příležitosti nebo chtějí lépe sledovat aktuální dynamiku trhu.

Vážený klouzavý průměr (WMA) je dalším typem klouzavého průměru, který cenám přiřazuje různé váhy v závislosti na jejich stáří. Nejnovějším cenám je přiřazena větší váha než starším cenám, což znamená, že WMA reaguje na nové informace rychleji než SMA. WMA je obecně vhodnější pro obchodníky, kteří hledají klouzavé průměry s kratšími časovými obdobími a chtějí zohlednit nejnovější pohyby na trhu.

Při výběru typu klouzavého průměru je důležité zvážit své obchodní cíle, obchodní strategii a styl. Můžete také kombinovat různé typy klouzavých průměrů, abyste získali komplexnější pohled na tržní trendy a potenciální obchodní signály.

Nastavení období klouzavého průměru

Nastavení periody klouzavého průměru je klíčovým krokem při používání klouzavých průměrů pro analýzu trhu. Období klouzavého průměru může mít významný vliv na jeho citlivost na změny cen a schopnost identifikovat změny trendu.

Zde jsou uvedeny některé běžně používané periody a jejich obecné charakteristiky:

 1. Krátkodobé období (např. 5, 10, 20 dní): Krátkodobé klouzavé průměry jsou citlivější na změny cen a rychleji reagují na pohyby na trhu. Tyto průměry jsou vhodné pro obchodníky, kteří se zaměřují na krátkodobé obchodní příležitosti, jako je denní obchodování nebo skalpování.
 2. Střednědobé (např. 50, 100 dní): Střednědobé klouzavé průměry poskytují vyváženější pohled na tržní trendy, protože zahrnují více datových bodů a jsou méně citlivé na krátkodobé cenové šoky. Tyto průměry jsou vhodné pro obchodníky, kteří se zaměřují na swingové obchodování nebo střednědobé investice.
 3. Dlouhodobé průměry poskytují široký pohled na tržní trendy a jsou méně náchylné k falešným signálům. Tyto průměry jsou vhodné pro obchodníky a investory, kteří se zaměřují na dlouhodobé investice a hledají stabilní trendy.

Použití klouzavého průměru na graf

Použití klouzavého průměru na graf je opravdu snadné. Níže je uveden postup, jak toho dosáhnout ve většině obchodních platforem:

 1. Otevřete graf: Nejprve otevřete graf aktiva, které chcete obchodovat nebo analyzovat. Graf může být zobrazen v různých časových rámcích (např. 1 den, 1 hodina, 15 minut atd.) v závislosti na vašich preferencích a stylu obchodování.
 2. Vyhledání nástroje klouzavého průměru: Ve většině obchodních platforem najdete nástroj klouzavého průměru v sekci indikátorů nebo technických studií. Hledejte názvy jako "Klouzavý průměr", "Jednoduchý klouzavý průměr", "Exponenciální klouzavý průměr" nebo jejich zkratky (SMA, EMA).
 3. Kliknutím na nástroj klouzavý průměr nebo jeho přetažením do grafu přidejte klouzavý průměr. Když to uděláte, měli byste v grafu vidět čáru klouzavého průměru.
 4. Nastavte období a typ průměru: Po přidání klouzavého průměru do grafu byste měli mít možnost upravit jeho nastavení. Klikněte pravým tlačítkem myši na čáru klouzavého průměru nebo vyhledejte ikonu "Nastavení" nebo "Upravit". V nastavení vyberte požadovanou periodu (např. 50, 100, 200 dní) a typ průměru (SMA, EMA, WMA).
 5. Upravte barvu a styl čáry.
 6. Postup opakujte pro ostatní klouzavé průměry.
 7. Analýza grafu: V případě, že se jedná o průměry, které se vyskytují v grafech, je možné je zobrazit na obrazovce. Sledujte, jak se cena pohybuje vzhledem k linii klouzavého průměru, a zvažte, zda se trh nachází v rostoucím nebo klesajícím trendu. Klouzavé průměry mohou také poskytovat podporu nebo odpor, což může naznačovat možný bod obratu v trendu.
 8. Zvažte další technické ukazatele a analýzy: Ačkoli klouzavé průměry mohou být užitečným nástrojem pro analýzu trhu, měli byste zvážit také použití dalších technických ukazatelů a analýz, abyste získali komplexnější pohled na trh. Kombinace různých technických nástrojů a analýz může zlepšit vaši schopnost identifikovat obchodní příležitosti a řídit riziko.
 9. Upravte svou obchodní strategii podle zjištěných údajů: Jakmile máte klouzavé průměry a další ukazatele v grafu, použijte zjištěné údaje ke zpřesnění své obchodní strategie. Možná budete chtít upravit pravidla vstupu a výstupu, řízení rizika nebo úrovně stop loss a take profit.
 10. Sledování a úprava výkonnosti: Po použití klouzavých průměrů a dalších technických ukazatelů v grafu pravidelně sledujte výkonnost své obchodní strategie. Pokud zjistíte, že některé aspekty vaší strategie nefungují, nebojte se provést úpravy, abyste dosáhli lepších výsledků.

Vždy mějte na paměti, že žádná strategie ani ukazatel nejsou dokonalé a klouzavé průměry nemusí vždy poskytovat přesné signály. Klíčem je kombinovat klouzavé průměry s dalšími nástroji, řídit riziko a pružně upravovat svou obchodní strategii.

Analýza signálů

Klouzavé průměry mohou poskytovat různé signály k nákupu nebo prodeji, např.:

 • Křížení ceny a klouzavého průměru: Když cena překříží klouzavý průměr směrem nahoru, může to signalizovat příležitost k nákupu (býčí signál). Naopak když cena klesne pod klouzavý průměr, může to být signál k prodeji (medvědí signál).
 • Křížení různých klouzavých průměrů: Někteří obchodníci používají kombinaci různých klouzavých průměrů s různými časovými obdobími. Když kratší klouzavý průměr (např. 50denní SMA) překříží delší klouzavý průměr (např. 200denní SMA) směrem nahoru, může to být signál k nákupu (zlatý kříž). Pokud se kratší klouzavý průměr pohybuje pod delším klouzavým průměrem směrem dolů, může to být signál k prodeji (smrtící kříž).
 • Podpora a odpor: Klouzavé průměry mohou sloužit jako úrovně podpory a odporu. Když se cena pohybuje nad klouzavým průměrem, může tento průměr sloužit jako úroveň podpory, což znamená, že cena může mít tendenci zastavit pokles a odrazit se směrem nahoru. Naopak, když se cena pohybuje pod klouzavým průměrem, může tento průměr sloužit jako úroveň odporu, což znamená, že cena může mít tendenci zastavit růst a odrazit se dolů.
 • Určení trendů: Klouzavý průměr může pomoci určit trend trhu. Rostoucí klouzavý průměr naznačuje, že se trh nachází v býčím trendu, zatímco klesající klouzavý průměr naznačuje medvědí trend. Můžete také sledovat sklon a průsečík klouzavých průměrů jako ukazatele síly trendu.
 • Filtr pro obchodní strategie: Klouzavé průměry lze také použít jako filtr pro obchodní strategie. Pokud například obchodujete určitou nákupní a prodejní strategii, můžete klouzavý průměr použít jako další kritérium pro potvrzení signálů. Můžete se například rozhodnout, že budete akceptovat nákupní signály pouze tehdy, pokud je cena nad klouzavým průměrem, nebo naopak, že budete akceptovat prodejní signály pouze tehdy, pokud je cena pod klouzavým průměrem.
 • Vyhodnocení síly trendu: Klouzavé průměry lze použít k vyhodnocení síly trendu. Pokud je sklon klouzavého průměru strmý, může to znamenat silný trend, zatímco plochý klouzavý průměr může znamenat slabý nebo neexistující trend. Kombinace různých délek klouzavých průměrů může také poskytnout informaci o tom, zda je trend silný nebo slabý.

Při používání klouzavých průměrů je důležité experimentovat s různými délkami a typy průměrů, abyste zjistili, který nejlépe vyhovuje vašemu obchodnímu stylu a trhu, na kterém obchodujete. Nezapomínejte také na důležitost řízení rizik, sledování výkonnosti vaší strategie a její případné úpravy.

Vytvoření obchodního plánu

Než začnete obchodovat, měli byste mít jasné cíle, jako je dosažení určitého procenta zisku, řízení rizika nebo vytvoření dlouhodobého portfolia. Váš obchodní plán by měl být sestaven tak, aby vám pomohl těchto cílů dosáhnout.

Rozhodněte se, zda chcete obchodovat krátkodobě (skalpování, denní obchodování), střednědobě (swingové obchodování) nebo dlouhodobě (investice). Váš obchodní styl ovlivní, jaké klouzavé průměry a další indikátory budete používat.

Nastavte si pravidla pro vstup a výstup. Stanovte si také pravidla pro ukončení obchodu, například dosažení určitého zisku nebo ztráty nebo změnu trendu.

Určete si, jak budete ve svém obchodním plánu řídit riziko. To může zahrnovat používání úrovní stop loss a take profit, omezení velikosti pozic nebo diverzifikaci portfolia.

V závislosti na výši vašeho kapitálu a ochotě riskovat byste měli určit, jak velké pozice budete přijímat. Velikost pozice by měla odpovídat vašemu kapitálu a míře rizika, které jste ochotni přijmout.

Rozhodněte se, na kterém trhu budete obchodovat (akcie, forex, komodity atd.) a jaký časový rámec je nejvhodnější pro váš obchodní styl a strategii.

Než začnete obchodovat v reálném čase, měli byste svůj obchodní plán otestovat na historických datech nebo na demo účtu. Sledujte výsledky a podle potřeby upravte svůj obchodní plán.

Testování a optimalizace strategie

Zpětné testování a optimalizace jsou klíčovými kroky při vytváření úspěšné obchodní strategie. Pomocí těchto metod si ověřte, zda je vaše strategie založená na klouzavých průměrech účinná a dosahuje požadovaných výsledků. Při testování a optimalizaci své strategie postupujte podle následujících kroků:

 • Výběr dat k testování: Pro zpětné testování vyberte historická data, která pokrývají dostatečně dlouhé období a zahrnují různé tržní podmínky (trend, konsolidace, vysoká a nízká volatilita). To vám pomůže zjistit, jak dobře si vaše strategie vede v různých situacích.
 • Nastavení parametrů: Nastavte parametry své strategie, například délku klouzavých průměrů, typ klouzavého průměru, pravidla vstupu a výstupu a řízení rizik. Můžete začít s běžně používanými nastaveními a postupně je upravovat podle svých potřeb.
 • Spuštění zpětného testu. Většina obchodních platforem nabízí nástroje pro zpětné testování, které vám umožní sledovat výkonnost vaší strategie v čase a získat statistiky, jako je celkový zisk, ztráta, průměrný výnos a maximální převis.
 • Analyzujte výsledky. Vyhodnoťte, zda vaše strategie dosahuje požadovaných cílů a zda je schopna řídit riziko. Dávejte si pozor na přílišnou optimalizaci, což znamená, že vaše strategie je příliš přizpůsobena historickým datům a v budoucnu pravděpodobně nebude fungovat dobře.
 • Optimalizace parametrů: Pokud nejste spokojeni s výsledky, můžete optimalizovat parametry své strategie. Zkuste upravit délku klouzavých průměrů, typ průměru nebo pravidla vstupu a výstupu, abyste dosáhli lepšího výkonu. Vždy si buďte vědomi rizika přílišné optimalizace a udržujte svá očekávání realistická.
 • Opakovaný backtest: Po optimalizaci parametrů proveďte opakovaný backtest své strategie na historických datech. Tímto způsobem si můžete ověřit, že vaše strategie s novými nastaveními funguje, a zjistit, zda optimalizace skutečně zlepšila výkonnost strategie. Kromě toho, pokud máte možnost, proveďte test mimo vzorek, což znamená, že otestujete strategii na datech, která nebyla použita pro optimalizaci. Získáte tak lepší představu o tom, jak by se vaše strategie mohla v budoucnu chovat v různých tržních podmínkách.

Je také důležité provádět zpětné testování a optimalizaci pravidelně, protože trhy se neustále mění a to, co fungovalo dříve, již nemusí být účinné. Pravidelným testováním a přizpůsobováním své strategie můžete zajistit, že vaše obchodování zůstane aktuální a konkurenceschopné.

Řízení rizik

Správné řízení rizik je klíčem k úspěšnému obchodování a dlouhodobému úspěchu na finančních trzích. 

Při obchodování s klouzavými průměry se řiďte těmito tipy pro efektivní řízení rizik:

 • Používejte úrovně stop-loss. To vám pomůže omezit ztráty na přijatelnou úroveň. Stop-loss můžete nastavit v pevné vzdálenosti od vstupní ceny nebo na základě technické analýzy, například pod klouzavým průměrem nebo úrovní podpory.
 • Nastavte úrovně take-profit. To vám pomůže uzamknout zisky, když trh dosáhne předem stanoveného cíle.
 • Určete si úroveň rizika. Než začnete obchodovat, určete si maximální úroveň rizika, kterou jste ochotni akceptovat. Toto riziko by mělo být vyjádřeno jako procento vašeho obchodního kapitálu, například 1 % nebo 2 % na obchod. Tato částka by měla být konzistentní pro všechny obchody.
 • Limit velikosti pozice. Velikost pozice by měla být úměrná vašemu kapitálu a úrovni rizika, které jste ochotni přijmout. Menší pozice pomohou omezit vaše riziko a snížit dopad jednotlivých obchodů na vaše celkové portfolio.
 • Investujte do různých finančních nástrojů, sektorů nebo trhů, abyste snížili celkové riziko. Diverzifikace vám pomůže omezit dopad negativního vývoje na jednom trhu nebo nástroji na celkovou výkonnost vašeho portfolia.
 • Používejte správnou finanční páku. Finanční páka vám umožní obchodovat s pozicemi většími, než je váš kapitál, čímž se zvýší potenciální zisky a ztráty. Přestože pákový efekt může být atraktivní, je důležité nepřekračovat přiměřenou úroveň pákového efektu pro vaši úroveň zkušeností a toleranci k riziku. Vysoká finanční páka může rychle zvýšit ztráty, pokud se trh nevyvíjí ve váš prospěch. Udržujte finanční páku na úrovni, která vám umožní řídit riziko a ztráty.
 • Pravidelně revidujte svou strategii. Trhy se neustále mění a vyvíjejí, proto je důležité pravidelně revidovat svou obchodní strategii a řízení rizik. Zvažte, zda je třeba upravit parametry klouzavých průměrů, pravidla vstupu a výstupu nebo techniky řízení rizik, aby byla vaše strategie účinná a relevantní.
 • Vzdělávejte se a sledujte trhy. informace a vzdělávání jsou klíčem k úspěšnému řízení rizik. Sledujte zprávy a události, které mohou ovlivnit trhy, a neustále se vzdělávejte v oblasti obchodování a řízení rizik. Čím více znalostí a zkušeností získáte, tím lépe se budete umět orientovat na trzích a řídit rizika spojená s obchodováním.

Upozorňujeme, že žádná strategie ani technika řízení rizik není zárukou úspěchu. Při obchodování na finančních trzích vždy existuje určitá míra nejistoty a rizika. Pečlivým řízením rizik a dodržováním výše uvedených tipů však můžete zvýšit své šance na úspěch a minimalizovat případné ztráty.

Buďte trpěliví a disciplinovaní

Klíčovými vlastnostmi úspěšných obchodníků jsou trpělivost a disciplína. Při obchodování s klouzavými průměry je důležité dodržovat následující zásady:

 • Nenechte se ovládat emocemi: Emoce, jako je strach a chamtivost, mohou negativně ovlivnit váš obchodní proces. Zachovejte si klidnou mysl a důsledně dodržujte svůj obchodní plán bez ohledu na to, jak se trh vyvíjí.
 • Nenásledujte dav: Pohyby na trhu mohou být často způsobeny davovou psychologií a FOMO (strachem z promeškání příležitosti). Nenechte se ovlivnit tím, co dělají ostatní, a soustřeďte se na vlastní analýzu a strategii.
 • Počkejte na potvrzení signálu: Klouzavé průměry mohou někdy dávat falešné signály, zejména v období konsolidace nebo vysoké volatility. Před vstupem do obchodu počkejte na potvrzení signálu od jiných technických ukazatelů nebo svíčkových formací.
 • Stanovte si realistická očekávání: Při obchodování s klouzavými průměry je důležité mít realistická očekávání ohledně potenciálních zisků a délky trvání obchodů. Klouzavé průměry poskytují spíše orientační signály než přesné vstupy a výstupy.
 • Dodržujte pravidla svého obchodního plánu: Důsledně dodržujte pravidla svého obchodního plánu, včetně vstupů, výstupů a řízení rizik. Mějte na paměti, že úspěšné obchodování je založeno na dlouhodobé konzistenci, nikoli na jednotlivých ziskových obchodech.
 • Neustále se učte a vylepšujte svou strategii: Trhy se neustále mění, proto je důležité se neustále učit a vylepšovat svou obchodní strategii. Zkoumejte nové techniky, sledujte dění na trhu a analyzujte své obchodní výsledky, abyste zjistili, co funguje a co je třeba zlepšit.
Trpělivost a disciplína jsou klíčovými faktory pro dlouhodobý obchodní úspěch. Nezapomeňte, že úspěšné obchodování je založeno na důslednosti a schopnosti udržet se na správné cestě, i když trhy nepřinášejí okamžité výsledky.
 • Zavedení rutinních postupů a návyků: Zavedení rutinních postupů a návyků vám může pomoci udržet si disciplínu a trpělivost. Naplánujte si obchodní den, sledujte trhy v pravidelných intervalech a vyhraďte si čas na analýzu a učení.
 • Přijímejte ztráty jako součást obchodování: Ztráty jsou nevyhnutelnou součástí obchodování a je důležité je přijmout a poučit se z nich. Nespadněte do pasti "pomsty trhu" nebo neupravujte svůj obchodní plán jen kvůli jedné ztrátě. Místo toho se zaměřte na důsledné provádění své strategie a řízení rizik.
 • Buďte flexibilní: I když je důležité držet se svého obchodního plánu, je také důležité být flexibilní a umět se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu. Mějte otevřenou mysl a buďte ochotni svou strategii v případě potřeby upravit.
 • Vytvářejte sítě a spolupracujte s ostatními obchodníky: Zvažte účast v online fórech, sociálních médiích nebo obchodních skupinách, abyste se učili od ostatních a sdíleli své vlastní poznatky.

Dodržováním těchto zásad můžete zlepšit svou trpělivost a disciplínu při obchodování s klouzavými průměry a maximalizovat svůj potenciál úspěchu na finančních trzích.

Závěr

Závěrem lze říci, že obchodování s klouzavými průměry může být efektivní součástí vaší obchodní strategie, pokud budete dodržovat zásady správného nastavení, analýzy signálů, řízení rizik a trpělivosti. Vždy mějte na paměti, že úspěšné obchodování zahrnuje neustálé vzdělávání, pravidelné testování a optimalizaci vašich strategií a disciplinovaný přístup k řízení rizik a provádění obchodů.