Co jsou to skleníkové plyny?

14.01.2023

Zajímalo by mě, co jsou to skleníkové plyny a jak vlastně vznikají. Předem děkuji za odpověď a vysvětlení.

Pavel P. - Krnov


Skleníkové plyny jsou plyny, které se nacházejí v atmosféře a pomáhají ji udržovat teplou, což umožňuje život na Zemi. Tyto plyny pohlcují a odrážejí část tepla, které by jinak uniklo do vesmíru, a tím zvyšují teplotu Země. Hlavními skleníkovými plyny jsou oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), ozon (O3), oxid dusný (N2O), chlorfluoruhlovodíky (CFC) a sirovodíky a dusík (NOx, SOx).

Příklady:

 • Oxid uhličitý (CO2) vzniká při spalování fosilních paliv, jako je ropa, zemní plyn a uhlík. Vyskytuje se také při přírodních procesech, jako je půdní eroze a sopečná činnost. Emise CO2 jsou hlavní příčinou změny klimatu, protože tyto plyny zvyšují teplotu Země.
 • Metan (CH4) vzniká při spalování fosilních paliv, jako je ropa a zemní plyn, ale také při přírodních procesech, jako je dýchání zvířat, rozklad půdy a sopečná činnost. Metan je také silným skleníkovým plynem, který přispívá ke změně klimatu.
 • Ozon (O3) se vyskytuje v ozónové vrstvě ve stratosféře, kde chrání Zemi před škodlivým UV zářením. Ozon se však vyskytuje i v troposféře, kde může být škodlivý pro člověka a životní prostředí. Ozon vzniká v důsledku emisí skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý a metan, a emisí znečišťujících látek, jako jsou NOx a těkavé organické látky.
 • Oxid dusný (N2O) vzniká při různých procesech, jako je spalování fosilních paliv, používání pesticidů, výroba hnojiv, fermentace a dýchání rostlin a zvířat. N2O je silný skleníkový plyn, který přispívá ke změně klimatu.
 • Chlorfluoruhlovodíky (CFC) se používají v chladničkách, klimatizacích a aerosolových sprejích. freony se rozkládají v ozónové vrstvě a poškozují ji, což vede k tzv. ozónové díře.
 • Dusík a sirovodík (NOx, SOx) vznikají při spalování fosilních paliv a sopečné činnosti. Používají se také v průmyslu a dopravě a mohou poškozovat dýchací orgány lidí a životní prostředí.

Je důležité snížit emise skleníkových plynů, aby se snížila rychlost změny klimatu a zabránilo se nepříznivým dopadům na lidi a životní prostředí. Toho lze dosáhnout různými opatřeními, jako je snížení spotřeby fosilních paliv, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvýšení energetické účinnosti, zalesňování a podpora technologií snižujících emise skleníkových plynů.

Jak snížit emise skleníkových plynů?

Existuje mnoho způsobů, jak snížit emise skleníkových plynů, např.:

 1. Snížení spotřeby fosilních paliv: Toho lze dosáhnout zvýšením energetické účinnosti budov a dopravy, rozvojem obnovitelných zdrojů energie, jako je solární, větrná, vodní a geotermální energie, a podporou elektromobility.
 2. Zvýšení energetické účinnosti: Toho lze dosáhnout modernizací budov, používáním energeticky úsporných technologií a správným řízením spotřeby energie.
 3. Zalesňování a ochrana lesů: Rostliny pohlcují CO2 z atmosféry, takže zalesňování a ochrana lesů mohou pomoci snížit emise skleníkových plynů.
 4. Snížení emisí v průmyslu: Toho lze dosáhnout inovacemi a přizpůsobením technologií v průmyslu, například využíváním obnovitelných zdrojů energie a snížením emisí znečišťujících látek.
 5. Zachycování a ukládání uhlíku (CCS): CCS je technologie, která zachycuje emise CO2 z průmyslových procesů a ukládá je pod zem.
 6. Kompenzování emisí uhlíku: Kompenzování emisí uhlíku je proces kompenzace emisí skleníkových plynů, které nelze snížit jiným způsobem, investováním do projektů, které snižují emise skleníkových plynů jinde.
 7. Změna životního stylu: Jednotlivci mohou přispět ke snížení emisí skleníkových plynů také změnou svého životního stylu, například změnou stravovacích návyků, snížením spotřeby zboží, cestováním apod.
 8. Investice do výzkumu a vývoje nových technologií : Investice do výzkumu a vývoje nových technologií, jako je neutralizace uhlíku, biologická sekvestrace uhlíku a změna využití půdy, mohou být velmi důležité pro snížení emisí skleníkových plynů.
 9. Změna politických a regulačních nástrojů : Změna politických a regulačních nástrojů, jako je zavedení emisních povolenek, systém uhlíkové daně a podpora obnovitelných zdrojů energie, může pomoci snížit emise skleníkových plynů a podpořit rozvoj udržitelných technologií.

Je důležité, aby tato opatření byla uplatňována komplexně a v souladu s místními podmínkami a potřebami. Měly by být rovněž vypracovány a prováděny na mezinárodní, národní a místní úrovni, aby se dosáhlo účinného a dlouhodobého snížení emisí skleníkových plynů.


Přečtěte si také: Co je biopalivo?


Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat:

Je možné mi poradit, co přesně znamená pojem "rozúčtování rozpětí". Velice vám děkuji za vaši radu a odpověď.