Reklamace půjčky a hypotéky od Moneta money bank

10.10.2018

Spokojenost klienta je pro Moneta Money Bank klíčovou zásadou při poskytování služeb svým klientům. Při reklamaci nebo stížnosti se klient setká s proaktivním postojem ze strany banky, což svědčí o tom, že banka má za cíl svým klientům poskytovat skutečně pouze perfektní servis a svým klientům naslouchá. Jakákoliv reklamace a stížnost je tedy důkladně prošetřena tak, aby se neustále vyvíjely služby a produkty, které budou klientům bezchybně sloužit. Pokud se tedy rozhodnete některý z produktů Moneta Money bank reklamovat, sepsali jsme pro vás podrobný postup. 


Reklamace

Reklamovat můžete jakýkoliv nesprávný postup Moneta Money Bank a žádat, aby tento nesprávný postup byl okamžitě napraven, Reklamovat lze jakékoliv bankovní produkty a služby.

Podání stížnosti

Stížnost můžete podat v případě, že jste nespokojeni s poskytnutou službou, s jednáním zaměstnance, s výsledkem reklamace a v mnoha dalších případech.

Reklamaci nebo stížnost lze podat několika možnými způsoby

 1. Osobně na pobočce Moneta a to nejlépe v pobočce, která vede váš účet

 2. Prostřednictvím dopisu písemně na pobočku banky - adresa pro písemný styk: MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4

 3. Telefonicky a to na číslo zákaznické linky 224 443 636

 4. S využitím zaslání zprávy z internetového bankovnictví

 5. Na webových stránkách Moneta vyplněním příslušného online formuláře


Náležitosti, které musí reklamace splňovat

 • Jméno, příjmení, datum narození, u OSVČ pak dále IČO a název

 • Kontaktní údaje na vás - adresa, mail, telefonní kontakt

 • Číslo úvěru, nebo karty, které reklamujete

 • Váš detailní popis situace - co a proč reklamujete, doplňte důležitá data, částky atp

 • Doklad, který dokazuje vaše tvrzení. V případě sporné platby jsou takovým dokladem např. ústřižek České pošty, výpis z účtu atd.

Pamatujte, že banka je oprávněna si vyžádat případné další dokumenty, které budou pro zdárné vyřešení reklamace třeba a lhůta během které doplníte veškeré dodatečně vyžádané dokumenty, se do běžné reklamační lhůty nezapočítává. V případě, že vyžádané dokumenty nepředložíte, má banka právo vaši reklamaci zamítnout. Na vyřízení reklamace má banka 30 dnů. Pakliže banka není schopna 30.ti denní lhůtu dodržet, má povinnost o této skutečnosti řádně a včas klienta informovat.

Lhůta pro podání reklamace

Důrazně doporučujeme reklamaci produktů a služeb řešit okamžitě, bez zbytečné časové prodlevy. Maximální lhůta pro reklamaci platebních a finančních transakcí je stanovena na 13 měsíců.

O výsledku reklamace banka zpravidla klienta informuje stejným komunikačním kanálem, jaký byl využit pro podání reklamace, pakliže klient výslovně neuvede jinak.

A pokud vás výsledek reklamace neuspokojí, můžete se obrátit na Ombudsmana pro klienty Moneta a to rovněž za použití následujících možností:

 • Písemně na adresu: Moneta Money Bank, a. s., Ombudsman pro klienty, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4

 • Vyplněním formuláře na webových stránkách Monety - sekce Kontaktujte nás, Ombudsman pro klienty

 • Prostřednictvím internetového bankovnictví

Případně lze spory vzniklé v rámci reklamačního řízení:

- příslušným soudem

- Českou národní bankou

- finančním arbitrem ČR, a to v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb.

- rozhodčím řízením, pokud je rozhodčí doložka mezi Bankou a klientem pro řešení tohoto sporu sjednána.