Gamblerství - fatální dopady na vaši peněženku

08.04.2023

Gambling neboli patologické hráčství je psychická porucha, která spočívá v nekontrolovatelné touze hrát hazardní hry. Pro hráče s touto závislostí může mít hazardní hraní fatální dopady na jejich peněženku i život.

Gamblerství
Gamblerství

Ztráta financí

Ztráta financí je jedním z hlavních negativních dopadů hazardních her na peněženku kompulzivních hráčů. V důsledku závislosti na hazardních hrách mohou tito hráči utratit značné částky peněz, což může mít následující důsledky:

Dluhy: Kompulzivní hráči se mohou zadlužit, když se snaží financovat své hraní nebo pokrýt své prohry. To může vést k neschopnosti splácet půjčky a hrozícím exekucím.

Nesplácení půjček: Pokud hráči utrácejí peníze za hazardní hry místo toho, aby spláceli své půjčky, mohou čelit pokutám, zvýšení úrokových sazeb a dalším finančním problémům.

Nedostatek finančních prostředků na základní potřeby: Patologičtí hráči mohou zanedbávat základní životní potřeby, jako je jídlo, oblečení, bydlení a lékařská péče, protože jejich finanční prostředky jdou na hazardní hry.

Negativní dopad na rodinné finance: Hraní hazardních her může mít negativní dopad na rodinné finance, což může způsobit konflikty mezi partnery a potenciální rozpad rodiny.

Ztráta úspor a penzijních fondů: Hráči mohou vyčerpat své úspory nebo penzijní fondy, aby pokryli své prohry nebo financovali další hraní, a tak jim nezbývá mnoho prostředků na budoucnost a důchod.

Prodej majetku

Dalším způsobem, jak se patologičtí hráči mohou snažit získat finanční prostředky na pokrytí ztrát nebo na další hraní, je prodej majetku. To může mít pro hazardního hráče a jeho rodinu negativní důsledky, včetně:

Ztráta hodnoty majetku: Prodejem cenného majetku za nízké ceny s cílem získat rychle peníze na hraní mohou hazardní hráči ztratit hodnotu svých investic a snížit svůj celkový majetek.

Snížení kvality života: Prodej majetku, jako jsou vozidla, elektronika nebo nemovitosti, může snížit kvalitu života hazardního hráče a jeho rodiny, protože jim zůstane méně prostředků na základní potřeby a pohodlí.

Zhoršení finanční stability: Prodej majetku může vést ke zhoršení finanční stability hráče a jeho rodiny, zejména pokud byl prodaný majetek použit jako zástava za půjčky nebo hypotéky.

Prohloubení dluhové spirály: I když hráči prodávají svůj majetek, aby pokryli ztráty nebo získali prostředky na další hraní, mohou se dostat do ještě větších finančních potíží, pokud hraní pokračuje a ztráty se hromadí.

Sociální a emocionální dopad: Prodej majetku za účelem hraní hazardních her může způsobit konflikty s rodinou, přáteli a sousedy a vést k pocitům viny, studu nebo izolace.

Zanedbávání životních priorit

Dalším závažným dopadem, který může mít nutkavé hráčství na život hráče, je zanedbávání životních priorit. Závislost na hazardních hrách může způsobit, že hráči zanedbávají své závazky a povinnosti, což vede k řadě problémů:

Práce: Hráči mohou zanedbávat své pracovní povinnosti, což může vést ke snížení pracovního výkonu, disciplinárnímu řízení nebo dokonce ke ztrátě zaměstnání.

Škola: Studenti se závislostí na hazardních hrách mohou zanedbávat studium, což vede ke zhoršení známek, problémům s docházkou nebo dokonce k vyloučení ze školy.

Péče o rodinu: Závislost na hazardních hrách může způsobit, že hráči zanedbávají rodinné povinnosti, jako je péče o děti, partnera nebo starší příbuzné. To může mít negativní dopad na celou rodinu a způsobit konflikty nebo rozpad rodinných vztahů.

Osobní vztahy: Závislost na hazardních hrách může vést k tomu, že hráči zanedbávají vztahy s přáteli, partnerem nebo rodinou. To může vést k osamělosti, rozpadu vztahů a sociální izolaci.

Finanční odpovědnost: Hráči mohou zanedbávat své finanční povinnosti, jako je placení účtů, splácení půjček nebo spoření do budoucna, což zhoršuje jejich finanční situaci.

Fyzické a duševní zdraví: Zanedbávání životních priorit může vést k zanedbávání vlastního zdraví. Hráči mohou trpět stresem, úzkostí, depresí nebo jinými psychickými problémy, stejně jako fyzickými problémy spojenými se stresem a nezdravým životním stylem.

Závislost na půjčkách

Závislost na půjčkách je dalším závažným problémem, který může patologické hráče potkat. Když hráčům dojdou vlastní finanční prostředky, mohou se obrátit na půjčky, aby získali peníze na pokrytí ztrát nebo na financování dalšího hraní. Tato závislost na půjčkách může mít následující negativní důsledky:

Zhoršení finanční situace: Půjčky s vysokými úroky, zejména nebankovní půjčky, mohou způsobit další finanční potíže, protože pro hráče může být obtížné půjčky splácet a úroky narůstají.

Ztráta důvěry přátel a rodiny: Když hráči žádají o půjčky přátele a rodinu, mohou ztratit jejich důvěru a poškodit tyto vztahy, zejména pokud nejsou schopni půjčené peníze splatit.

Dluhová spirála: Závislost na půjčkách může vést k dluhové spirále, když si hráči půjčují další peníze, aby pokryli své stávající dluhy nebo prohry v hazardních hrách. To může vést k ještě větším finančním problémům a dluhům.

Trestná činnost: V extrémních případech se hráči mohou dopouštět trestné činnosti, například krádeží nebo podvodů, aby získali peníze na splácení půjček nebo pokračování v hraní.

Závislost na neetických zdrojích financování: Hráči mohou být nuceni vyhledávat neetické nebo nelegální zdroje financování, například lichváře, což může vést k nebezpečným situacím a dalším problémům.

Trestná činnost

Trestná činnost je extrémním, ale možným důsledkem patologického hráčství. Když hráči vyčerpají všechny dostupné zdroje a nejsou schopni získat peníze na hraní legálními prostředky, mohou se obrátit k nelegálním činnostem, aby uspokojili svou závislost. Mezi tyto činnosti mohou patřit např:

Krádeže: Hráči se mohou dopouštět krádeží, například krádeží v obchodech, vloupání do domů nebo aut, aby získali peníze nebo zboží, které chtějí prodat.

Podvody: Hráči se mohou dopustit podvodu, například vydávat se za jinou osobu, manipulovat s finančními informacemi nebo podvodnými investičními schématy, aby získali peníze od jiných.

Padělané peníze: Někteří hráči se mohou pokusit použít padělané peníze nebo sami padělat peníze, aby je použili k hazardním hrám.

Zpronevěra: Hráči, kteří mají přístup k penězům jiných osob nebo organizací, mohou peníze zpronevěřit a použít je k financování svých hazardních her.

Půjčkový podvod: Hráči mohou získat půjčku nebo úvěr s použitím falešných údajů nebo identity, aby získali peníze na hazardní hry.

Trestná činnost spojená s návykovým hraním může mít závažné důsledky, včetně trestních postihů, ztráty zaměstnání, poškození pověsti a vztahů s rodinou a přáteli.

Problémy s duševním zdravím

Hraní hazardních her může mít významný dopad na duševní zdraví hráče. Stres, úzkost a deprese jsou běžné problémy, které mohou kompulzivní hráči pociťovat. Tyto problémy s duševním zdravím mohou mít řadu negativních důsledků:

Zhoršená pracovní výkonnost: psychické problémy, jako je stres a úzkost, mohou zhoršit pracovní výkonnost hráče. To může vést k disciplinárnímu řízení, snížení produktivity nebo dokonce ke ztrátě zaměstnání.

Narušení osobních vztahů: Stres, úzkost a deprese mohou negativně ovlivnit osobní vztahy hráčů s přáteli, rodinou a partnery. To může vést k osamělosti, sociální izolaci a rozpadu vztahů.

Zhoršení fyzického zdraví: Psychické problémy mohou mít negativní dopad i na fyzické zdraví hráčů. Stres a úzkost mohou způsobit nebo přispět k řadě fyzických problémů, jako jsou bolesti hlavy, zad, srdce nebo problémy se spánkem.

Zvýšené riziko sebepoškozování nebo sebevražedných myšlenek: Hráči, kteří trpí silnou depresí nebo úzkostí, mohou být náchylnější k sebepoškozování nebo sebevražedným myšlenkám. Je důležité, aby hráči s těmito problémy vyhledali odbornou pomoc a podporu.

Závislost na alkoholu nebo drogách: Někteří hráči mohou sáhnout po alkoholu nebo drogách, aby se vyrovnali se stresem, úzkostí nebo depresí. To může vést k dalším zdravotním problémům a závislostem.

Zdravotní problémy

Zdravotní problémy jsou dalším negativním důsledkem hraní hazardních her. Stres a úzkost, které patologičtí hráči zažívají, mohou mít významný dopad na jejich fyzické zdraví. Mezi běžné zdravotní problémy spojené se stresem a úzkostí patří např:

Vysoký krevní tlak: Chronický stres a úzkost mohou zvyšovat krevní tlak, což zvyšuje riziko srdečních onemocnění a mrtvice.

Nespavost: Stres a úzkost mohou vést k nespavosti a dalším problémům se spánkem, což může mít negativní dopad na celkové zdraví a kvalitu života.

Bolesti hlavy: Stres a úzkost mohou způsobovat napětí a bolesti hlavy, které mohou zhoršovat kvalitu života a způsobovat další zdravotní problémy.

Trávicí problémy: Stres a úzkost mohou ovlivnit trávicí systém, což může vést k problémům, jako jsou žaludeční vředy, zácpa nebo průjem.

Oslabení imunitního systému: Chronický stres a úzkost mohou oslabit imunitní systém, což zvyšuje riziko infekcí a dalších zdravotních problémů.

Zvýšené riziko cukrovky: Stres a úzkost mohou zvyšovat hladinu cukru v krvi, což zvyšuje riziko vzniku cukrovky 2. typu.

Je důležité, aby hráči, kteří mají zdravotní problémy spojené s hraním hazardních her, vyhledali lékařskou pomoc a podporu. Lékaři a terapeuti mohou poskytnout pomoc a léčbu těm, kteří bojují s hazardními hrami, stresem a úzkostí a s nimi spojenými zdravotními problémy. Získání odborné pomoci při řešení problémů s hazardními hrami může navíc pomoci snížit stres a úzkost a zlepšit celkový zdravotní stav hazardního hráče.