Úrokové sazby Evropské centrální banky – Jaká je sazba ECB?

12.06.2022

Když hovoříme o sazbě ECB, máme ve skutečnosti na mysli mnohem širší pojem. Ve skutečnosti hovoříme o oficiální referenční sazbě ECB. Stručněji řečeno, jde o jakousi Evropskou centrální banku, jejímž úkolem je regulovat úrokové sazby v eurozóně. Sazba stanovená ECB ovlivňuje všechny úrokové sazby v Evropské unii. To následně ovlivňuje i stabilitu měny euro.

Když to řekneme takto, zdá se, že je to snadno pochopitelné. Nicméně zmatek v této otázce je přinejmenším obrovský. Lidé nechápou, o jakou úrokovou sazbu se jedná, jaké jsou její důsledky, a mnozí ani nevědí, že ECB (Evropská centrální banka) není banka: je to velká skupina bank. Proto lze hovořit o tom, co je dokonce eurosystém, nikoliv pouze skupina.

Protože se skládá z různých bank, které jsou součástí Evropské unie, lze také usuzovat, že její vliv na stabilitu evropské měny je svým způsobem obrovský. Úrokové sazby ECB plní neméně významnou regulační funkci. Ty jsou vlastně jakýmsi určovatelem sazeb. Každá banka má přece určitou autonomii v tom, že může volně rozhodovat o svých úrokových sazbách. V jiných případech se sazba ECB nazývá také refi sazba. Důvod? No, je to jednoduché: velmi často se tato sazba ve skutečnosti týká přesných refinančních operací.

Ukazatel stanovený ECB je poměrně významný právě proto, že ovlivňuje i refinancování stanovené bankami zemí eurozóny. Existují i další způsoby, jak úroková sazba stanovená ECB dopadá na spotřebitele (mezi nimi například méně známý index Euribor).

Sazba ECB: kdo o ní rozhoduje

Velké nejasnosti panují také kolem další otázky: kdo rozhoduje o sazbě ECB? Jako o regulační sazbě pro celou eurozónu o ní rozhodují centrální banky všech zemí, které jsou součástí Evropské unie. V průběhu času ji také mění generální rada všech evropských centrálních bank.

Není tedy možné, aby například Národní banka Slovenska rozhodla o změně této sazby sama. V jistém smyslu by se také dalo říci, že jde o určitou ztrátu suverenity, protože jednotlivé banky v zemích nemohou tuto sazbu ovlivňovat samostatně, a musí proto čekat na konečné rozhodnutí celé rady. A jak jsme již řekli, vliv této sazby na život běžných občanů je tak obrovský, že je často i zdrojem problémů, neboť pokud jsou úrokové sazby příznivé například pro irskou ekonomickou situaci, pro řeckou nebo italskou jsou méně příznivé.

Na základě dohody je tedy sazba stanovena tak, aby byla výhodná pro většinu zemí a méně výhodná pro ostatní. Hodnota sazby se mění v závislosti na celkové hospodářské situaci v Evropské unii a může se měnit nejméně jednou za rok. Obecně lze také říci, že všechny hypotéky nějakým způsobem navázané na sazbu ECB jsou důležitým záchranným lanem pro všechny, kteří chtějí mít přístup ke stabilnímu financování. Sazba ECB poskytuje důležitou záruku stability výše splátky. Nehrozí například zvýšení splátek v důsledku jiných ekonomických nebo politických faktorů.

Hlavním úkolem této úrokové sazby je totiž právě stabilizace tržních cen. Tato sazba je také schopna poskytnout bankám dodatečnou jistotu právě v ekonomických záležitostech, protože, jak jsme již uvedli, slouží jako jakýsi maják. Je proto vynikajícím nástrojem nejen pro soukromé osoby, ale i pro všechny úvěrové instituce.

Vývoj sazeb ECB

V současné době je úroková sazba ECB na historickém minimu: toto rozhodnutí bylo přijato na základě dohody mezi jednotlivými představiteli hlavních evropských centrálních bank s cílem podpořit poskytování úvěrů a také proto, že Evropská unie se obecně nachází v období hospodářského oživení. Tato úroková sazba má také usnadnit přístup běžných lidí k různým druhům financování.

Je třeba poznamenat, že v průběhu času tato sazba poměrně prudce klesla z 4,5 % před několika lety na dnešních 0 %, což svědčí o naprosté hospodářské stabilitě a bezpečnosti v rámci zóny EU.

Různých výhod takto nízké úrokové sazby tak mohou konečně využívat i běžní občané. Je třeba také upřesnit, že pro snížení úrokových sazeb ECB je důležité, aby do evropského hospodářského systému přiteklo velké množství peněz.

Na závěr jen připomeňme, že Česká republika není součástí eurozóny. Úrokové sazby proto stanovuje Česká národní banka. Teprve čas ukáže, zda to bylo správné, nebo špatné rozhodnutí.


Když hovoříme o sazbě ECB, máme ve skutečnosti na mysli mnohem širší pojem. Ve skutečnosti hovoříme o oficiální referenční sazbě ECB. Stručněji řečeno, jde o jakousi Evropskou centrální banku, jejímž úkolem je regulovat úrokové sazby v eurozóně. Sazba stanovená ECB ovlivňuje všechny úrokové sazby v Evropské unii. To následně ovlivňuje i stabilitu...

Když jde člověk do banky nebo jiné finanční instituce požádat o půjčku, může se stát, a to ne zrovna zřídka, že nejsou splněny podmínky pro její poskytnutí. Je to proto, že banky samozřejmě, a zejména v poslední době, vyžadují specifické záruky a existuje mnoho prvků, které jsou zvažovány, aby byl potenciální klient považován za spolehlivou osobu...

Pojištění úvěru (půjčky) je pojistný produkt, který byl vytvořen pro pomoc spotřebitelům. Stále více fyzických osob žádá banky a jiné finanční instituce o půjčky na nejrůznější potřeby, ale může se stát, že se dlužník ocitne v takové ekonomické situaci, že již není schopen splácet dlužné splátky. K takovým situacím dochází stále častěji, zejména v...

Produktivita je vztah mezi výstupem a zdroji (prací a kapitálem) použitými k jeho výrobě.

Ačkoli první měny byly čistě hmotné, velká část směny dnes probíhá v dematerializované podobě, z jednoho bankovního účtu na druhý, v podobě bezhotovostních peněz.

Přidaná hodnota je především ekonomický ukazatel, který se používá k měření hodnoty nebo bohatství vytvořeného společností. Používá se také jako základ pro výpočet daně z přidané hodnoty (DPH) a pro měření hrubého domácího produktu (HDP).

Hrubý domácí produkt (HDP) je ekonomický ukazatel pro měření produkce bohatství země, který vyjadřuje hodnotu veškerého zboží a služeb vyrobených nebo vytvořených v dané zemi za rok.

Monopol je tržní situace, kdy jediný prodávající čelí velkému množství kupujících. Distribuované zboží nebo služba nesmí být zaměnitelné. Skutečné monopoly jsou ve skutečnosti velmi vzácné, protože ve většině případů mohou stejnou funkci plnit i jiné výrobky.

Jak vysvětlit dětem zrození Země? Jednou z nejdůležitějších kapitol obecné kultury pro děti je vysvětlení, jak vznikla Země a jaký byl její původ. Jak známo, děti jsou často velmi zvědavé a kladou dospělým někdy až trapné, složité a dokonce nesmyslné otázky.

Co je FESE?

28.05.2022

Federace evropských burz cenných papírů (FESE) je nezisková organizace, jejímž členem se mohou stát evropské burzy cenných papírů, opční burzy a clearingová centra. Cílem federace je podporovat vzájemný dialog mezi jejími členy, rozvoj evropského trhu s cennými papíry a spolupráci v oblasti sbližování právních předpisů. FESE zastupuje své členy...

Aport je nepeněžitý podíl vložený akcionářem do společnosti, který označuje hodnotu majetku vloženého ve formě nehmotných aktiv (práv) nebo věcí. Jeho vkladem se rozumí převod všech práv k předmětu vkladu (tj. jeho vlastnictví) na společnost.